Takenouchi-ryu

Systems: jujutsu (torite, koshi no mawari, kogusoku); hade; bojutsu (rokushaku bo, jo); kenjutsu (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); iaijutsu (odachi, kodachi, tanto, aikuchi/kaiken); hojojutsu (hobaku); naginatajutsu; tessenjutsu; sakkatsuho
Date founded: late Muromachi period (1532)
Founded by: Takenouchi Chunagon Daijo Hisamori
Present representative/headmaster: Takenouchi Toichiro Hisamune, 14th headmaster; Takenouchi Tojuro Hisatake, 13th sodenke
Primarily located in: Okayama Prefecture


Resources
[legend]

Photo  Bojutsu kogusoku technique; Takenouchi Tojuro (right), with Kanzaki Masaru
Nihon Kobudo Shinkokai Hono Embu, Meiji Shrine, 11/3/97
Book  "Field Guide to the Classical Japanese Martial Arts"
in Sword & Spirit
Web Site  Seifukan Dojo
Wayne Muromoto's Hawaii dojo
Photo  Shofukan Dojo
Under the direction of Alex Kask in Vancouver, Canada
Article  "Takeuchi Hisayoshi, the Little Warrior"
by Wayne Muromoto
Web Site  Takeuchi-ryu iai (batto)
Shin no kata video by Furyu's Wayne Muromoto

Legend [back]
Article  Article at Koryu.com
Book  Book review at Koryu.com
Picture  Photograph at Koryu.com
Video  Link to video
Link  Link to other web site

Classical Japanese Martial Arts
Contact Koryu.com
Last modified on December 27, 2017
URL: https://koryu.com /guide/takenouchi.html
Copyright ©2022 Koryu Books. All rights reserved.
Classical Japanese Martial Arts