Tendo-ryu

Systems: naginatajutsu, kenjutsu (odachi, kodachi, nitto, tanto, kaiken), jojutsu (broken naginata), kusarigamajutsu
Date founded: November 21, 1582
Founded by: Saito Hangan Denkibo Katsuhide
Present representative/headmaster: 16th soke Mitamura Takeko
Primarily located in: Kyoto


Resources
[legend]

Photo  Advanced level naginata techniques
Nihon Kobudo Shinkokai Hono Embu, Shimogamo Shrine, Kyoto, 5/4/97
Book  "Field Guide to the Classical Japanese Martial Arts"
in Koryu Bujutsu
Photo  Kurt Schmucker and Eric Montes demonstrate
Woodinville Seiryukai Kagami Biraki, Woodinville, Washington, 1/15/00
Photo  Marikomi, performed by Harimoto Kayoko and Tanaka Miyako
Nihon Kobudo Shinkokai Hono Embu, Shimogamo Shrine, Kyoto, 5/4/97
Article  "The Meaning of Martial Arts Training: A Conversation with Sawada Hanae"
by Meik Skoss
Book  "The Meaning of Martial Arts Training: A Conversation with Sawada Hanae" by Meik Skoss
in Koryu Bujutsu
Web Site  Nichibukan Naginata--New York City Naginata Club
Tendo-ryu in the New York City area.
Photo  Shingetsu, performed by soke Mitamura Takeko (left) and Yoshida Kyoko
Nihon Kobudo Shinkokai Hono Embu, Shimogamo Shrine, Kyoto, 5/4/97
Web Site  Shingetsukai Home Page
The official organization of the Tendo-ryu
Photo  Tendo-ryu Technique
Group training in Tendo-ryu under the direction of Headmistress Mitamura Takeko.
Photo  Tendo-ryu Technique
Group training in Tendo-ryu under the direction of Headmistress Mitamura Takeko.
Photo  Tendo-ryu Technique
Group training in Tendo-ryu under the direction of Headmistress Mitamura Takeko.
Photo  Tendo-ryu Technique
Group training in Tendo-ryu under the direction of Headmistress Mitamura Takeko.
Photo  Tendo-ryu Technique
Perfect combat spacing between Headmistress Mitamura Takeko (right) and Sawada Hanae (left) of Tendo-ryu.
Photo  Tendo-ryu Technique
Tendo-ryu Nito (two-sword) technique.
Photo  Tendo-ryu Technique
Tendo-ryu kusarigamajutsu.
Photo  Yoshida Kunie (left) and Mitamura Takeko demonstrating naginata technique
20th Nihon Kobudo Embu Taikai, Nippon Budokan, Tokyo, 2/2/97

Legend [back]
Article  Article at Koryu.com
Book  Book review at Koryu.com
Picture  Photograph at Koryu.com
Video  Link to video
Link  Link to other web site

Classical Japanese Martial Arts
Contact Koryu.com
Last modified on December 27, 2017
URL: https://koryu.com /guide/tendo.html
Copyright ©2022 Koryu Books. All rights reserved.
Classical Japanese Martial Arts