Katori Shinto-ryu

Meiji Shrine Demonstration
November 3, 1996

Katori Shinto-ryu

Kyoso (Otake) Shigetoshi of the Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu, performing iaijutsu.


Classical Japanese Martial Arts
Contact Koryu.com
Last modified on December 27, 2017
URL: https://koryu.com /photos/ksr.html
Copyright ©2022 Koryu Books. All rights reserved.
Classical Japanese Martial Arts